0

 

Regler Attefallshus

 


Du kan bygga med stöd av regler för Attefall och på Boverkets hemsida står följande att läsa; ”Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad)”.

Det betyder i praktiken att du bestämmer vad du vill använda ytan till och vilken standard du vill ha och det här är lite spännande och ger möjligheter. Kanske vill du ha en stor syateljé eller vill du ha någonstans att snickra. Kanske har du har en klassisk bil som du vill skydda från väder och vind eller vill du ha ett härligt rum för släkt och vänner när de kommer på besök. Så tag dig tid att fundera och tänk långsiktigt för i framtiden kan behoven ändras och då kanske du vill bygga om.

Grundläggande för Attefallshus

Ett Attefallshus om 30 kvm är enligt lag bygglovsbefriat om det byggs som ett komplement till ett en och tvåbostadshus.

Sammanlagd yta för Attefallshus på fastigheten/tomten får inte överstiga 30 m2.

Höjd på byggnaden får inte överstiga 4 meter ovan mark. Noga räknar är det medelhöjden på tomten som gäller. Attefallshus får inte överstiga höjden på boningshuset.

- Minsta avstånd till grannar 4,5 meter, allt annat kräver medgivande av grannar. Se till att ha det skriftligt.

- Utan grannarnas medgivande skall du söka bygglov.

- Sammanlagd byggyta för alla bodar som står på tomten får inte överstiga 40 m2.

- Byggytan är den yta som räknas fram genom att mäta utsidan av byggnaden. Väggarna skall med andra ord stå innanför byggytan.

- Attefallshuset skall vara fristående och får inte byggas samman med annat byggnation.

- För att bygga med stöd av regler för attfallshus krävs att det finns ett befintligt boningshus på tomten.

- Takutsprång upp till 50 cm räknas inte. Om takutsprånget överstiger 50 cm räknas hela ytan för takutsprånget som byggyta.  

- Du får bygga källare under attefallshuset.

- Börja alltid med att göra en bygganmälan till byggnadsnämnden.

- Starta aldrig innan du fått startbesked från byggnadsnämnden. 

- Byggnaden får användas som ett permanentbostadshus, men även som garage, förråd eller gäststuga. 

                      
Bra att ha koll på

Komplementbyggnad eller komplementbostadshus, två alternativ och det finns väldigt bra information skillnader. Se nedan länkar för mängder av info. 

Länk: boverket / komplementbyggnad/komplementbostadshus

Länk: Boverket kunskapsbank om attefallshus

Länk: Kommunernas webbsidor för byggande och boende

 

Kommunen kan ha synpunkter gällande avstånd mellan byggnader p.g.a. brandsäkerhet. 

Länk: Brandregler för bostadshus

 

Attefallshuset får vara planstridigt 

Attefallshus får strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta innebär bland annat att den får uppföras på prickmark eller på tomter som redan har använt hela sin byggrätt. Det innebär också att det är tillåtet att uppföra ett komplementbostadshus på en tomt som redan har maximalt antal bostäder enligt detaljplanen. Detsamma gäller om detaljplan reglerar max antal komplementbyggnader. Byggnadsnämnden får alltså inte neka startbesked på grund av att attefallshuset är planstridigt.

Länk; Bolagsverkets kunskapsbank , leta dig ned till rubriken "Attefallshuset får vara planstridigt".

 

Summering om regler  

Regler är till för att följas och den som går utanför regelverket kan få utmaningar längre fram. Vi har i ovan text samlat information och stolpar som skall hjälpa dig att ha koll på vad som gäller. Regler kan förändras vilket gör att den information du alltid skall följa är de som finns tillgängliga på Boverkets hemsida. Utöver det får du hjälp av din lokala byggnadsnämnd. Vi arbetar för att ha uppdaterad information och vi reserverar oss för felskrivningar.  

Lycka till!