0

 

FAQ - Vanliga frågor och svar om våra produkter

Här kan du ta del svar på de vanligaste frågorna vi får från våra kunder.

 

Vanliga frågor och svar om attefallshus

 
Hur stor attefallshus får man bygga utan bygglov?

Du kan bygga flera attefallshus, men alla attefallshus som du har byggt på tomten får vara högst 30 m2 tillsammans. Ett tips är att du kan bygga nannat med stöd av regler för attefallshus och exempel på det kan vara ateljé eller byggnad som du har för hobbybruk. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Hur nära grannen får jag bygga?

Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga attefallshuset utan bygglov.

Vad kostar ett vinterbonat attefallshus? 

Priset av slutprodukten avgörs av många faktorer så som val av husgrund, värme, takbeläggning, typ av golv, bestyckning av el, standard på badrum och kök. Listan kan göras lång. Om vi skall sätta något realistiskt pris på färdigt attefallshus som 25m2, isolerat på plintgrund med värme, vatten och ett enkelt badrum så är vår bedömning att det börjar kring 650 000kr och uppåt men då krävs att du gör en del själv.

Priser på allt materiel och mängden timmar du betalar till hantverkare avgör naturligtvis slutpriset.  Ett välisolerat attefallshus med badrum och ett mindre kök kan absolut närma 1 miljon kronor men då bör du få ett bra resultat.

Vad är skillnaden på attefallshus och friggebod?

En friggebod kan vara en mindre förrådsbyggnad, ett växthus eller en liten snickarverkstad. Även om du inte behöver söka bygglov för uppförande av friggebod, finns det andra krav i plan- och bygglagen (PBL) som måste vara uppfyllda.

Hur får jag använda mitt attefalshus som bostad?

Ett attefallshus får inredas som självständig bostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad. Till exempel som garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga eller bastu. Ett attefallshus som ska användas som komplementbostadshus ska uppfylla krav på tillgänglighet och innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad. Till exempel inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och förvaringsutrymme. Boverkets Byggregler (BBR) och konstruktionsregler (EKS) ska följas.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett attefallshus

·       Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
·       Det ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.
·       Det får vara högst 30 kvadratmeter.
·       Taknockshöjden får vara högst 4 meter.
·       Ska vara fristående.
·       Ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus.
·       Ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
·       Ska placeras minst 30 meter från järnväg.
·       Inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
·       Att det inte är utökad bygglovsplikt för attefallshus i den detaljplan som gäller för området.
·       Om det är ett komplementbostadshus, inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Hur många attefallshus får man bygga på sin tomt?

Du kan bygga fler attefallshus med den sammanlagda ytan får inte överstiga 30 m2.

Hur många kvm kan man bygga utan bygglov?

Du behöver inte bygglov för attefallshus upp till 30m2 + 15m2 förråd men måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta startbesked om du ska bygga. Allt förutsatt att det finns ett befintligt bostadshus på din tomt.

 

Vanliga frågor och svar om friggebod

 

Hur många friggebodar får jag bygga på min tomt?

Det är tillåtet att uppföra en eller flera friggebodar utan bygglov i omedelbar närhet av, men inte sammanbyggd med, ett en- eller tvåbostadshus. Den sammanlagda byggnads arean av alla de bodar som uppförts på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter. Vid beräkningen ska också räknas med bodar som tidigare har byggts bygglovfritt med stöd av friggebodsregeln.

Höjden på friggeboden, från mark till taknock, får inte överstiga 3,0 meter. En friggebod måste placeras minst 4,5 meter från allmän plats (gata, park eller naturområde). Om du vill placera den närmare krävs bygglov.’

 Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, utöver friggebod på max 15 kvadratmeter, även bygga ett så kallat attefallshus. Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad som får vara högst 30 kvadratmeter eller ett komplementbostadshus som får vara högst 30 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd till kommunen och få ett startbesked. Använd gärna våra checklistor om attefallshus inför din anmälan.

Hur många friggebodar får man ha utan bygglov? 

Du kan ha mer än en friggebod bara den sammanlagda ytan inte överstiger 15 m2.

Hur mycket kostar det att bygga en friggebod?

Val av materiel, grovlek av material i väggar och tak, antal fönster, val av dörr och typ av grund och mycket annat behöver bestämmas. Det gäller även att räkna med färg, takbeläggning med mera för att få ett totalpris.  Fråga som är med andra ord väldigt svår att svara på.

Vilken friggebod är bäst?

Finns bara ett svar på det, den friggeboden som bäst stämmer med dina behov är den bästa för dig. Hur skall den användas, till vad skall den användas, behöver jag isolera friggeboden, skall jag möblera boden för övernattning eller är det en blivande hobbyverkstad? Skriv ned alla önskemål och det växer fram ett svar som leder till rätt friggebod för dig.

Får man ha toalett i friggebod?

Man kan ha toalett i friggebod och det skall då anmälas till kommunen. Man kan undra varför och svaret är att kommunen bland mycket annat vill ha koll på avlopps anslutningar.

Är friggebod biyta?

Till biyta räknas ytor som finns i boningshuset men som inte uppfyller krav för boyta så som takhöjd 1,9 meter. Det kan även vara en oinredd och oisolerad vind eller källare. Om ett fristående gästhus kan räknas som boyta om det uppfyller alla krav för bostad. Till biyta räknas garage som du når inifrån bostadshuset. Om garaget eller förråd är fristående från bostadshuset räknas det inte som biyta.

Måste friggebod vara fristående?

Friggebod måste vara fristående för att klassas som friggebod. Allt annat kan klassas som utbyggnad och kan då vara bygglovspliktigt.

Är friggebod anmälningspliktig?

Vanligen krävs inga bygglov eller anmälan. Kommuner kan i vissa fall bestämma att en friggebod kräver bygglov för att få uppföras. Detta anges i den aktuella detaljplanen. Bor du utanför detaljplan kan det fortfarande finnas områdesbestämmelser. Ta kontakt med din kommun för att höra vad som gäller.

Får man bygga både ett attefallshus och en friggebod? 

Du får lov att bygga både attefallshus upp till 30m2 och friggebod upp till 15m2 så länge du följer regler för höjd och avstånd till grannar. Kontakta alltid din kommun för besked innan du bygger.

Hur många bodar får man ha på tomten?

Du får bygga fler bodar så länge du följer reglerna för total yta och höjd.

Hur många byggnader får man ha på en tomt?

Det finns inga begränsningar för antal byggnader så länge krav för varje enskild byggnadstyp efterlevs.

Måste man ha ventilation i friggebod?

Det är inget krav men även friggebod skall ha ventilation för att undvika fuktproblem.

Får man ha toalett i friggebod?

Om du installerar toalett i din friggebod skall du göra en bygganmälan till din hemkommun.

Är friggebod biyta?

Till biyta räknas normalt utrymmen i boningshus som inte fungerar som boyta. Det kan vara en kall källare eller en vind utan full höjd till tak.

Hur nära bostadshus får man bygga friggebod?

Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad.

 

Placering och avstånd till huvudbyggnad


Hur nära får byggnader stå?

Detta bör du kontrollera med din hemkommun, det kan finnas brandskyddsregler att ta hänsyn till. Så länge du är 4,5 meter från närmsta granne brukar det normalt inte vara några problem.

Vad klassas som huvudbyggnad?

Enkelt utryckt är det den byggnad på tomten som är bygglovspliktig och som normalt är tänkt att vara ett bostadshus. Allt annat bör du kolla med kommunen.

Hur nära huset får man bygga ett attefallshus?

Det finns ingen definierat minimiavstånd till boningshuset men det får inte sitta ihop med boningshuset/huvudbyggnad. Bygger du längre än 8 meter från boningshuset kan det i en del bostadsområden vara förändra krav kring brandskydds regler. Kontrollera detta med din kommun.

Får man bygga ihop attefallshus med huset?

Nej, attefallshus skall vara en fristående byggnad. Allt annat räknas som utbyggnad och då gäller helt andra regler.

Vad är en huvudbyggnad?

Enkelt utryckt är det tomtens viktigaste byggnad, normalt ett bostadshus.

Vanliga frågor och svar om bastu

 

Hur mycket kostar det att bygga en bastu?

Det finns byggsatser för få personer som kostar från drygt 20 000kr och vill du ha större kostar det mer. Till detta kommer bastuaggregat och om det är el-aggregat kostar det att dra fram ström till bastun.

Måste man ha bygglov för bastu?

Du kan bygga bastu på tomten med stöd av regler för friggebod eller med stöd av regler för attefallshus. Oavsett så är det viktigt att du har koll på respektive regel i fråga om yta höjd och annat. Bygger du en större bastu med toalett behöver du göra bygganmälan.

Får man ha vedeldad bastu på tomten? 

Tag gärna kontakt med sotaren i ditt område så får du hjälp och svar på dina frågor. 

Hur stor bastu får man bygga utan bygglov?

Utomhus får du bygga bastu upp till 30 m2 med stöd av regler för attefallshus.

Hur nära tomtgräns får man bygga bastu?

Utgå alltid från att du inte skall bygga närmare än 4,5 meter från närmsta granne. Skall du bygga närmare grannens tomtgräns bör du ha det skriftligt.

Får man ha bastuflotte?

Du får ha bastuflotte, i de flesta falla klassificeras den som båt. Har den ingen motor blir samma flotta en bogserbar pråm. Reglerna kring det kan vara svåra att tolka då du även behöver ha koll på regler för strandskydd, eventuella utsläpp i sjön mm. Börja alltid med att kontakta din kommun för att få hjälp med vad som gäller där du vill bygga.

Hur mycket kostar det att värma upp en bastu? 

Kostnad för att värma och hålla bastu varm avgörs naturligt av priset på el. Men för att ge ett enkelt exempel; för ett mindre aggregat som drar 8 kWa per timme blir svaret 8 X kr/kWa. Eldar du med ved avgörs priset helt av din kostnad för den ved du använder.

Hur mycket drar en El bastu?

Ett enkelt exempel; för ett mindre aggregat som drar 8 kWa per timme blir svaret 8 X kr/kWa.

Hur mycket ved går åt till bastu?

Utan att ha alla detaljer kring dimension av bastu eller det vedeldade bastuaggregatet skulle jag säga 7 - 10 normala vedklabbar. Allt avgörs självklart av storlek på klabbarna, verkningsgraden på eldstad, storlek på bastu, när på året, kvalitet på ved och hur länge man tänkt att basta. Svaret är med andra ord mer erfarenhetsbaserat än vetenskapligt.

Hur lång tid tar det att värma upp en vedeldad bastu?

Svaret avgörs aggregatets storlek och en del annat så som storlek på bastun och ur bastun är utformad. Ett tvärsnitt och erfarenhetsbaserat skulle jag starta elden ca 1 h innan det är dags att basta. Var och en behöver prova sig fram. En del av upplevelsen med vedeldad bastu är just att man skall ta det lugnt vilket gör att frågan kanske inte är det absolut viktigaste. Många menar att vedeldad bastu är något som skall ta tid och där ingår att njuta av eldningen inför vistelsen i bastun. Våra finska vänner menar att allt under 2 h är stress.

Hur varmt blir det i vedeldad bastu?

Det är allt från 40 till över 100 grader. Hög luftfuktighet ökar känslan av att det är varmt. 

Måste man ha härdat glas i bastu?

Absolut ja, Växelvis kyla och värme skapar spänningar i glasen. Vi rekommenderar alltid härdat glas.

Får inte upp värmen i bastun?

Bygger du bastu utomhus rekommenderar vi alltid att undertaket är isolerat efter alla konstens regler. Detta för att värmen skall stanna i bastun. Aggregatet kan vara fel installerat eller underdimensionerat.

 

Vanliga frågor och svar om fritidshus

 

Kan man bo i ett fritidshus?

Du kan var folkbokförd i ett fritidshus så svaret är ja.

Vad är det för skillnad på fritidshus och villa?

Skillnaden mellan ett fritidshus och en villa är främst hur huset används. Villor är tänka som permanenta bostäder är fritidshus oftast tänkta att användas under kortare perioder så som vid semester eller annan ledig tid. Det är med andra ord inte storleken på huset/stugan som avgör.

Hur billigt kan man bygga ett fritidshus?

Slutpriset avgörs av den standard du väljer. Badrum eller utedass, färdiga snickerier till kök eller egna kreationer genom återbruk påverkar priset mycket. Om du väljer ett bygga fritidshus där du är sparsam, kreativ och lägger mycket tid själv rekommenderar vi att man kalkylerar från ca 17 000kr m2.

Vad kostar det att bygga ett nyckelfärdigt fritidshus? 

Priser avgörs helt av storlek, val av grund, om badrummet är kaklat, storlek på kök o.s.v. En indikation är att det kostar från kring 20 000 - 25 000kr m2 och uppåt. Allt förutsatt att du redan äger marken som du skall bygga på. Det kan komma till kostnader för rening av avlopp, anslutning av el med mera. Det är med andra ord ingen exakt vetenskap då just ditt materialval, ditt val av standard och mängden egna arbetsinsatser är avgörande för priset på slutprodukten.

 

Vanliga frågor och svar om bygglov

 

Vad får man bygga på tomten utan bygglov?

Du får bygga attefallshus, friggebod och förråd utan bygglov. Du behöver anmäla att du bygger ett attefallshus men du är inte anmälningspliktig när det gäller förråd och friggebod. Allt förutsatt att du följer regler för respektive byggnation och att det finns ett befintligt boningshus på tomten.

Måste man ha bygglov på landet?

Den som är boende på landet, utanför detaljplanerat område, kan vanligtvis få bygga mindre tillbyggnader, ex. garage och carport och växthus utan bygglov. Kolla alltid med ditt lokala kommunkontor.

Vad händer om man inte ansöker om bygglov?

Det är alltid bra att ha koll på reglerna om bygglov. Bygger du utan bygglov där det krävs kan du bli ålagd att riva byggnaden.

Vad kostar det att bygga utan bygglov?

Du kan bli skyldig att betala sanktionsavgift. Tvingas du att riva kan det naturligt föra med sig oönskade kostnader. 

Är det olagligt att bygga utan bygglov?

Den som bygger utan bygglov där när det är bygglovsplikt bryter mot lagen. Så kontakta ditt lokala kommunkontor innan du bygger ut/bygger. Vi rekommenderar alla att kontrollera med den egna kommunen om det finns några lokala regler att ta hänsyn till och vad du har rätt att bygga på din mark.

Vi hoppas med detta ha bidragit till att ge svar på frågor. En del svar kan tyckas svävande och det kan bero på att regler kan variera något mellan kommunerna. Vi råder kategoriskt alla att kolla förutsättningarna för de egna bygget med kommun. Du får du hjälp med reglerna och följer du dem blir dem blir allt rätt. Detta gäller även om du planerar att sätta in eldstad, tag då även kontakt med sotaren. Om han får vara med och råda blir det sannolikt inga anmärkningar när det skall slut besiktigas. 

 

Har du frågor som inte är besvarade här? Maila till info@stugaonline.se eller ring 035 265 49 00 så svarar vi så fort som möjligt.